10/13/2011

Qüestions de desenvolupament breu


¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

Per començar això depèn del context cultural en qüestió, d'aquesta manera si ens fixem en la nostra cultura occidental (en el nostre cas) podem afirmar que l'enunciat és compleix.


¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

No crec que la neutralitat ideològica pugui existir, en canvi el que podem veure en la comunitat científica és el consens, que no és el mateix que la neutralitat. En canvi si la pregunta fos si crec necessari la fonamentació científica de les diferents tecnologies, la meva resposta seria sí, ja que són part del coneixement.


Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

Entenc que fins aquest punt tant determinista no... són molt importants però no exclusivament de totes les activitats.

¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?
Les crisis i els canvis d'uns paradigmes que donen pas a uns altres paradigmes.

Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia Educativa.

Entenem per Tecnologia Educativa les TICs aplicades a l'Educació. L'objecte d'estudi de la Tecnologia Educativa són els processos, activitats i desenvolupament que es realitzen en el context educatiu a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement.

Un exemple de transmissió de coneixement seria la consulta de un temari o web, o per transmissió oral. En canvi la construcció del coneixement podria ser una nova entrada en la wikipedia sobre el 15M.

Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".
Estic d'acord en el sentit que el context ens ajuda a entendre els significats del món que ens envolta.

¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)?
Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altresmitjans de comunicació teus...?

En aquest cas estem parlant d'accessibilitat, en definitiva de millorar l'entorn virtual de l'aprenentatge, està bé.